fbpx

Wettelijke informatie

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u de pagina's doorbladert. Door deze site te bezoeken, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze voorwaarden.

Website redacteur

Orient Drink SPRL
BTW-nummer: BE 0820.318.607
Editorial manager: Arnaud Jacquemin
Adres : Blondenlaan 13, 4000 Luik - België
Telefoon: 0497 41 28 58
E-mail : info@universdrink.com
Website: shop.universdrink.com
Hosting: OVH-Plesk Roubaix, Frankrijk Website: www.ovh.fr Ontwikkeling: Orient Drink
Website: www.universdrink.com

Gebruiksvoorwaarden

Deze site ( shop.universdrink.com ) wordt voorgesteld in verschillende web talen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz...) voor een beter gebruiksgemak en een meer aangename graphics, raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz...

Orient Drink SPRL stelt alles in het werk om betrouwbare informatie te verstrekken en om haar websites bij te werken. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De gebruiker dient derhalve zelf zorg te dragen voor de juistheid van de informatie met, en alle wijzigingen aan de site te melden die hij/zij nuttig acht. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, noch voor de directe of indirecte schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies

De shop.universdrink.com website kan u vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergave doeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat door een server wordt geopend om informatie te lezen en vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneel zijn zonder de aanvaarding van cookies. Hyperlinks: De websites van Orient Drink SPRL kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die beschikbaar zijn op het Internet. Orient Drink SPRL heeft geen middelen om de sites te controleren die gelinkt zijn aan zijn websites. Orient Drink SPRL is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen, noch garandeert het deze. Orient Drink SPRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico's zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die zich aan de gebruiksvoorwaarden dient te houden.

Het is de gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van Orient Drink SPRL niet toegestaan een hyperlink naar deze site te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Orient Drink SPRL. Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink wenst te creëren naar één van de websites van Orient Drink SPRL, dient hij/zij een e-mail te sturen die toegankelijk is op de site, om zijn/haar verzoek tot het creëren van een hyperlink te formuleren. Orient Drink SPRL behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen. Verleende diensten : Het geheel van de activiteiten van het bedrijf en zijn informatie worden gepresenteerd op onze site shop.universdrink.com.

Orient Drink SPRL streeft ernaar om op de site shop.universdrink.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De informatie op de site shop.universdrink.com is niet uitputtend en de foto's zijn niet contractueel. Zij worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij online zijn gezet.

Bovendien, alle informatie aangegeven op de site shop.universdrink.com wordt gegeven als een indicatie, en is waarschijnlijk te wijzigen of te evolueren zonder voorafgaande kennisgeving. Contractuele beperking van gegevens: De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, fout of wat een storing lijkt op te merken, meld dit dan per e-mail aan info@universdrink.com, met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, etc.).

Elke inhoud die wordt gedownload, gebeurt op eigen risico en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Dientengevolge kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of eventueel verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.

Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recent materiaal, vrij van virussen en met een geüpdatete browser van de laatste generatie. Orient Drink SPRL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de hyperlinks die in het kader van deze internetsite worden gelegd naar andere bronnen die op het internetnetwerk aanwezig zijn.

Intellectuele eigendom

Alle inhoud van de shop.universdrink.com website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, foto's, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en iconen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud die toebehoort aan andere partner bedrijven of auteurs. Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Orient Drink SPRL.

Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een inbreuk die wordt gesanctioneerd door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de inbreukmaker civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen. Verklaring aan de CNIL: In overeenstemming met de wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, is deze site niet aangegeven bij de Nationale Commissie voor informatietechnologie en vrijheden.

Rechtszaak

De huidige voorwaarden van de site shop.universdrink.com worden beheerst door de Belgische wetten en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze zal van de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die de maatschappelijke zetel van de vennootschap afhangt. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Persoonlijke gegevens

In het algemeen bent u niet verplicht ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website shop.universdrink.com bezoekt. Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit beginsel. Inderdaad, voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kunt u ertoe worden gebracht ons bepaalde gegevens mee te delen, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres, en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat online in de rubriek "contact" wordt aangeboden.

In elk geval kunt u weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval zult u geen gebruik kunnen maken van de diensten van de site, met name het opvragen van informatie over ons bedrijf, of het ontvangen van de nieuwsbrieven. Ten slotte kunnen wij automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u op onze website surft, waaronder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten waartoe u toegang hebt, uw IP-adres, uw browsertype, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.